Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

Bevezetés

A https://loomyarendeles.com szolgáltató  minden tevékenysége során, minden alkalommal mind a magyarországi, mind pedig az Európai Unió által meghatározott, a személyes adatok védelméről, illetve ehhez kapcsolódó egyéb törvények szerint jár el. Az Ön védelmében nyilván tart olyan adatokat, amelyek az Ön biztonságos kezeléséhez, beazonosításához, illetve az Ön időszakos tájékoztatásához szükséges.

Értelmező rendelkezések

 • személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • különleges adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, valamint egyéb speciálisan személyes adat;
 • hozzájárulás az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
 • adattovábbítás ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • nyilvánosságra hozatal ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegsemmisítés az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

Általános rendelkezések

Az adatkezelés célja, hogy az Ön érdekében a https://loomyarendeles.com weboldal üzemeltetője a tőle telhető legjobb minőségben, és a lehető legkisebb kockázattal tudja nyújtani az Ön által megrendelt árut.

A szolgáltató az adatkezelés minden szakaszában a fent megjelölt céloknak megfelelően kezeli az Ön által Önkéntesen rendelkezésre bocsájtott adatokat.

A szolgáltató csak a szükséges mennyiségű és tartalmú adatokat kezel, és kizárólag a szükséges időre.

A szolgáltató kizárólag olyan adatokat kezel, amelynek felvétele törvényes, tisztességes, önkéntesen szolgáltatott, szükség esetén időszakosan változó.

A szolgáltató az adatokat oly módon tárolja, hogy az megfeleljen az érvényes törvényi előírásoknak.

A szolgáltató harmadik személynek kizárólag akkor közöl adatot, ha azt a törvény számára előírja, vagy Ön ahhoz írásosan hozzájárulását adja.

Az Önről nyilvántartott adatokba Ön bármikor betekinthet, kérheti azok helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az Ön kérésére a szolgáltató mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelés jogalapját az Ön önkéntes vásárlása teremti meg, írásos nyilatkozata internetes vásárlás esetén a szolgáltató által közzétett Általános Szerződési Feltételek elfogadásával történik.

Önnek lehetősége van tiltakozni az adatok kezelésével kapcsolatban ha

a) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

b) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szolgáltató köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adatbiztonság

A Szolgáltató kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos törvények előírnak. Társaságunk törekszik védeni az adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Rendelkezés személyes adatokkal

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező –e-mail- rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található e-mail címen mondható le. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Egyéb rendelkezések

Az adatok feldolgozása mind kézi, mind informatikai eszközökkel is történik, automatizált módon.

A Szolgáltató egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, a hatályos törvények rendelkezéseinek megfelelően. A Szolgáltató internetes oldalának megtekintésével kapcsolatos adatkezelési rendelkezések az Általános Szerződési Feltételek között találhatók.